10 Jan. 2023, Tuesday, 9:00 AM to 12:00 PM

Bhagwati Diksha Samaroh

Link
6 Jan. 2023, Friday, 9:45 AM to 12:00 PM

Parshadi Diksha Samaroh

Link